Witamy w systemie głosowania!

Zasady głosowania:

 • W głosowaniu udział mogą wziąć wszyscy mieszkańcy Miasta Żmigród, którzy ukończyli 16 lat.

 • Każdy uprawniony mieszkaniec ma prawo głosować tylko raz - elektronicznie bądź poprzez papierową kartę do głosowania.

 • Każdy mieszkaniec może oddać tylko jeden głos na jedną propozycję zgłoszoną do Budżetu Obywatelskiego.

 • Aby prawidłowo oddać głos, należy podać: imię i nazwisko, adres zamieszkania oraz numer PESEL, a także potwierdzić zawarte oświadczenia.

 • Przed przystąpieniem do głosowania warto zapoznać się z poszczególnymi propozycjami zadań do Budżetu Obywatelskiego.

 • Aby prawidłowo oddać głos, należy wybrać jedną propozycję z listy poprzez kliknięcie pola “Wybierz” przy wybranej propozycji.

Krok 1 z 2: Wybór projektu

Krok 2 z 2: Uzupełnij dane

Wybierz projekt:

Twój wybór:

Wybrałeś:

Jeśli zakończyłeś wybór projektów, kliknij przycisk „Dalej“

Uwaga! System do głosowania zapisuje adresy IP osób biorących udział w głosowaniu.
Administrator reaguje na wszelkie próby łamania regulaminu głosowania.

* Pola obowiązkowe
Wpisz imię
Wpisz nazwisko
Nieprawidłowy numer PESEL
Wpisz ulicę
Wpisz numer budynku
Wpisz kod pocztowy

Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych

 1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest: Burmistrz Gminy Żmigród, mający siedzibę w Urzędzie Miejskim w Żmigrodzie, Pl. Wojska Polskiego 2-3, 55-140 Żmigród, tel. 71 385 30 57, 385 30 50, e-mail urzędu: urzad@zmigrod.com.pl.
 2. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych p. Martę Chorzępa, kontakt: iod@zmigrod.com.pl lub listownie na adres Administratora.
 3. Podstawą przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, d, e, art. 9 ust. 2 lit. a, b, c, g, i, j oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1) (dalej zwane RODO) oraz inne akty prawne, w szczególności Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2017 poz. 1875) wraz z rozporządzeniami wykonawczymi.
 4. W większości przypadków dane osobowe przetwarzane są w celu wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze. Obowiązki te wynikają z ustaw określających zadania Gminy i innych przepisów powszechnie obowiązujących, jakie mają zastosowanie dla jednostek samorządu terytorialnego. Dane przetwarzamy również wtedy, jeśli jest to niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym, do wykonania umowy lub za zgodą osoby, której dane dotyczą, w zależności od rodzaju sprawy. Szczegółowe informacje nt. podstaw prawnych przetwarzania danych osobowych, jakie mają zastosowanie podczas załatwiania konkretnej sprawy można uzyskać poprzez kontakt z komórką odpowiedzialną za jej realizację, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów Urzędu.
 5. W większości przypadków podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym niezbędnym do zrealizowania praw i obowiązków stron postępowania. Niekiedy natomiast ich podanie jest dobrowolne, ale niezbędne do wykonania określonych czynności. Szczegóły w tym zakresie znajdują się w Biuletynie Informacji Publicznej, a w niektórych przypadkach bezpośrednio na formularzach wypełnianych przez klientów. Dane otrzymujemy także od innych organów władzy publicznej oraz podmiotów wykonujących zadania publiczne w zakresie i w celach wynikających z przepisów powszechnie obowiązującego prawa.
 6. Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane również przez podmioty, z którymi Administrator zawarł umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, w szczególności w zakresie obsługi informatycznej, prawnej, księgowej, ochrony osób i mienia lub ochrony danych osobowych, a także przez podmioty, którym Administrator udostępnia dane osobowe na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom ścigania, organom kontrolnym.
 7. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych wynika z przepisów prawa i  jest niezbędne do realizacji zadań Administratora wynikających z  przepisów prawa. W przypadku niepodania tych danych, niemożliwa jest realizacja ww. celów. W pozostałym zakresie Pani/Pana dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie udzielonej przez Panią/Pana zgody lub na podstawie innych przesłanek dopuszczalności przetwarzania wskazanych w  art. 6 i 9 RODO.
 8. Posiada Pani/Pan prawo do:
  a.) żądania od Administratora dostępu do  swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz powiadomienia odbiorców danych o  sprostowaniu lub usunięciu danych osobowych lub ograniczeniu przetwarzania;
  b.) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
  c.) wniesienia sprzeciwu wobec zautomatyzowanego podejmowania decyzji w indywidualnych przypadkach, w tym profilowania;
  d.) przenoszenia danych osobowych (w granicach określonych w Rozdziale III ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.);
  e.) otrzymywania kopii danych osobowych podlegających przetwarzaniu;
  f.) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  g.) cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
 9. W przypadku wyczerpania przesłanek zawartych w przepisach art. 6 ust. 1 lit. a i art. 9 ust. 2 lit. a RODO, przysługuje Pani/Panu prawo do  cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 10. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres wykonywania zadań oraz przez wymagany w świetle obowiązującego prawa okres po zakończeniu ich wykonywania w celu ich archiwizowania oraz ewentualnego dochodzenia roszczeń a także w interesie publicznym, do celów badań naukowych lub historycznych lub do celów statystycznych.

Uwaga: Urząd przetwarza także dane osobowe w imieniu i na rzecz innych administratorów, oraz przetwarza dane w rejestrach centralnych prowadzonych w formie elektronicznej, dla których administratorem jest właściwy minister w zależności od rodzaju sprawy.
Zaznacz powyższą zgodę
Podany PESEL jest nieprawidłowy
Na podane dane została wydana karta do głosowania.
Aby móc głosować musisz mieć ukończone 16 lat.
Głosujesz bezpiecznie. Twoje dane są szyfrowane.
Numer
Nazwa i opis
Koszt
Wybór
3

Bezpieczny skatepark

Koszt: 200 000 zł

Brak projektów

Poprzedni projekt
Następny projekt